Vedtægter for Gladsaxe Søborg Badmintonklub

Læs om vedtægterne for Gladsaxe Søborg Badmintonklub

Love/vedtægter

§ 1

Klubben er stiftet 11. maj 1948 ved sammenlægning af klubberne Gladsaxe Kommunes Badmintonklub á 9. marts 1932 og AIK Søborg Badminton á 1936.

Klubbens oprindelige stiftelsesdato er hermed 9. marts 1932.

Klubbens navn er Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB).

Klubbens hjemsted er Gladsaxe Kommune.

§ 2

Klubbens formål er at fremme badmintonspillet i Gladsaxe Kommune gennem træning, indbyrdes konkurrence og matcher mod andre klubber samt gennem socialt samvær såvel internt som udadrettet, herunder også rejser til og modtagelse af badmintonklubber fra Gladsaxe Kommunes venskabsbyer.

§ 3

Som medlem kan optages enhver person, uanset alder, såvel aktiv som passiv, efter anmodning til klubben.

§ 4

Klubben skal være tilsluttet relevante regionale og nationale forbund, og er som sådan underkastet disse organisationers love og vedtægter.

§ 5

Hvert år på den ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen budget for den kommende sæson, inklusiv kontingentregulativ til godkendelse.

§ 6

De i § 5 omhandlede ydelser til klubben forfalder til betaling i overensstemmelse med retningslinjerne i kontingentregulativet under hensyntagen til de anvendte betalingsløsninger. Medlemmerne er pligtige selv, uden påkrav, at indbetale de her omtalte ydelser til klubben rettidigt.

Stk. 2. Hvis et medlem er i restance ud over 2 måneder, har bestyrelsen ret, men ikke pligt, til med 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til det pågældende medlem at udmelde vedkommende, som da er pligtig at betale sine sædvanlige ydelser til klubben, indtil det tidspunkt på hvilket udmeldelsen finder sted.

Stk. 3. Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubbens administrator og med 1 måneds varsel.

§ 7

Klubben kan, når det skønnes nødvendigt, disponere over medlemmernes træningstider, dog højst til 5 arrangementer i sæsonen. Meddelelse herom skal gives ved opslag i klubbens gængse kommunikationskanaler med mindst 14 dages varsel.

§ 8

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning og bekendtgøres ved opslag i klubbens gængse kommunikationskanaler herunder på klubbens hjemmeside med mindst 21 dages varsel før dens afholdelse eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 8 dage før dens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer.

Stemmeret har kun fremmødte aktive medlemmer, der ikke er i restance og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Der kan ikke på generalforsamlingen afgives stemmer pr. fuldmagt. Passive medlemmer har kun taleret.

Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen skal behandles følgende dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Beretning:
  • a) Formand
  • b) Spilleudvalgsformand
  • c) Ungdomsudvalgsformand
  • d) Øvrige udvalgsformænd
 • 3. a) Regnskab.
 • b) Kontingent og budget.
 • c) Ungdoms / Jubilæumsfond
 • 4. Indkomne forslag
 • 5. Valg:
  • Ulige år: Formand
  • 1-4 repr. til spilleudvalg, heraf 1 veteran
  • 1-4 repr. til ungdomsudvalg
  • 1-2 repr. til øvrige udvalg
  • Lige år: Formand for spilleudvalg
  • Formand for ungdomsudvalg
  • 1-4 repr. til spilleudvalg
  • 1-4 repr. til ungdomsudvalg, heraf 1 forældrerepræsentant, jfr. § 9.
  • 1-2 repr. til øvrige udvalg
 • Hvert år: Evt. valg af kasserer som bestyrelsesmedlem (jfr. § 9)
 • Evt. valg af yderligere bestyrelses-medlem/mer (jfr. § 9)
 • 1 suppleant til hvert af de generalforsamlingsvalgte underudvalg.
 • 2 revisorer, 1 revisorsuppleant
 • 6. Eventuelt.

Generalforsamlingen (og ekstraordinær generalforsamling) afgør ved simpel majoritet de generelle forslag, der ifølge dagsordenen forelægges dem, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Bestyrelsen kan dog, med henvisning til det vedtagne budget eller til driftsmæssige forhold, udsætte forslaget til næste ordinære generalforsamling eller til en indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag til klubbens vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, samt hvis 100 medlemmer eller 1/4 af klubbens medlemmer skriftligt anmoder herom, eller jf. § 12.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes, ligesom den ordinære generalforsamling, med 21 og/ eller 8 dages varsel. Der kan KUN behandles den eller de sager, der er bekendtgjort ved indkaldelsen. Afstemninger foregår på den måde, som generalforsamlingen finder mest hensigtsmæssig.

Stk. 2. Såfremt ekstraordinære forhold forhindrer fysisk afholdelse af den ordinære generalforsamling i marts måned, er bestyrelsen berettiget til, uden varsel at aflyse den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal, samtidig med aflysningen, indkalde til en ekstraordinær virtuel generalforsamling til afholdelse i april måned samme år med dagsorden som i vedtægternes § 7. Den ekstraordinære virtuelle generalforsamling afvikles efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

§ 9

På den ordinære generalforsamling vælges blandt klubbens personligt myndige medlemmer en bestyrelse på 5-7 medlemmer samt minimum 1 suppleant. Formand, Spilleudvalgsformand og Ungdomsudvalgsformand vælges alle for 2 år ad gangen. Eventuelt yderligere bestyrelsesmedlem/-mer vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen består af:

 • Formand
 • Spilleudvalgsformand
 • Ungdomsudvalgsformand
 • 4. Bestyrelsesmedlem (evt. udvalgsformand)
 • 5. Bestyrelsesmedlem (evt. udvalgsformand)
 • 6. Bestyrelsesmedlem (evt. kasserer/ administrator)
 • 7. Bestyrelsesmedlem
 • Suppleant(er)

Klubbens bestyrelse er bemyndiget til at ansætte bogførings- og/eller regnskabsmæssig samt administrativ assistance og generalforsamlingen kan indsætte denne som bestyrelsesmedlem efter samme regler som gælder for øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog kun for 1 år ad gangen.

Endvidere vælges blandt klubbens medlemmer 2-8 repræsentanter til hvert underudvalg.

Spilleudvalg:

 • 3-8 repræsentanter, hvoraf min. 1 skal være senior, 1 skal være veteran og 1 skal være motionist

Ungdomsudvalg:

 • 2-8 repræsentanter, hvoraf 1 skal være forældrerepræsentant.

Alle vælges for 2 år ad gangen.

På generalforsamlingen vælges endvidere blandt klubbens medlemmer minimum 1 suppleant til hver af de generalforsamlingsvalgte underudvalg for 1 år ad gangen.

Blandt klubbens personligt myndige medlemmer vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 10

Klubben tegnes af formanden. I forbindelse med pengetransaktioner dog af formanden i forening med et øvrigt bestyrelsesmedlem. Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet skal afsluttes pr. 31. december samt foreligge i revideret stand senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ethvert bestyrelsesmedlem og revisorerne kan til enhver tid fordre sig foreningens bogføring, kontoudtog, og likvidbeholdning forevist.

§ 11

Opgaverne i de generalforsamlingsvalgte underudvalg er at skaffe medlemmerne træning, indbyrdes konkurrence og matcher mod andre klubber samt socialt samvær, såvel internt som udadrettet, jf. § 2. Udvalgene bør føre selvstændigt referat. Arrangementer skal afholdes indenfor den vedtagne budgetramme, og evt. budgetoverskridelser fremlægges for, og godkendes af, bestyrelsen.

§ 12

Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem, der i så fald kan forlange sin sag optaget på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende medlem har ret til at være til stede og forsvare sin sag.

§ 13

Klubbens ophævelse kan kun ske, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer derfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Den anden generalforsamling kan tidligst afholdes 21 dage efter den første. Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke fremmøder på generalforsamlingen, hvor dette punkt er på dagsordenen, indkaldes til ny generalforsamling, hvor ophævelse kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmer.

Stk. 2. Ved klubbens opløsning skal en eventuel formue anvendes til fordel for idrætten i Gladsaxe Kommune. Beslutning om anvendelse træffes af den generalforsamling, hvorpå vedtagelse af klubbens opløsning er foregået og efter samme afstemningsregler. Det kan eventuelt besluttes at overlade til FIG (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe) at afgøre anvendelsesformålet indenfor idrætten i Gladsaxe Kommune.

§ 14

Klubbens love/vedtægter kan alene ændres efter vedtagelse på generalforsamlingen i henhold til bestemmelserne om indkomne forslag i § 8.

Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 1948.

Senest ændret på generalforsamlingen den 18. marts 2024.

Vores sponsorer