Vedtægter for Gladsaxe Søborg Badmintonklub

Læs om vedtægterne for Gladsaxe Søborg Badmintonklub

Love/vedtægter

 

§ 1.
 
Klubbens navn er Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB).
Klubbens hjemsted er Gladsaxe Kommune.
Klubbens formål er at fremme badmintonspillet i Gladsaxe Kommune gennem træning, indbyrdes konkurrence og matcher mod andre klubber samt gennem socialt samvær såvel internt som udadrettet, herunder også rejser til og modtagelse af badmintonklubber fra Gladsaxe Kommunes venskabsbyer.
 
 
§ 2.
 
Som medlem kan optages enhver mand eller kvinde, dreng eller pige, såvel aktive som passive, efter anmodning til bestyrelsen.
 
 
§ 3.
 
Klubben skal være tilsluttet Badminton Danmark, og er som sådan underkastet denne organisations love og vedtægter.
 
 
§ 4.
 
Hvert år på den ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen budget for den kommende sæson inklusiv kontingentstørrelse til godkendelse.
 
 
§ 5.
 
De i § 4 omhandlede ydelser til klubben forfalder til betaling den første spilledag i forfaldsmånederne. Medlemmerne er pligtige selv, uden påkrav, at indbetale de her omtalte ydelser til klubben rettidigt. Hvis et medlem er i restance ud over 2 måneder, har bestyrelsen ret, men ikke pligt, til med 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til det pågældende medlem at slette vedkommende, som da er pligtig at betale sine sædvanlige ydelser til klubben, indtil det tidspunkt på hvilket slettelsen finder sted. Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og med 1 måneds varsel.
 
 
§ 6.
 
Klubben kan, når det skønnes nødvendigt, disponere over medlemmernes træningstimer, dog højst til 3 turneringer i sæsonen. Meddelelse herom skal gives ved opslag i klubbens gængse kommuni­kationskanaler med mindst 14 dages varsel.

 
§ 7.
 
Stk. 1.
Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning og bekendtgøres ved opslag i klubbens gængse kommunikationskanaler herunder på klubbens hjemmeside med mindst 21 dages varsel før dens afholdelse eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 8 dage før dens afholdelse. 
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. 

Stemmeret har kun fremmødte aktive medlemmer, der ikke er i restance og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 
Der kan ikkepå generalforsamlingen afgives stemmer pr. fuldmagt.Passive medlemmer har kun taleret. 

Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

På generalforsamlingen skal behandles følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning:
  1. Formand
  2. Spilleudvalgsformand
  3. Ungdomsudvalgsformand
  4. Øvrige udvalgsformænd
    
  1. Regnskab.
  2. Kontingent og budget.
  3. Ungdoms / Jubilæumsfond
    
 3. Indkomne forslag
 4. Valg

Ulige år:      Formand,
1-4 repr. til spilleudvalg, heraf 1 veteran
1-4 repr. til ungdomsudvalg
1-2 repr. til øvrige udvalg

Lige år:       Formand for spilleudvalg
Formand for ungdomsudvalg
1-4 repr. til spilleudvalg
1-4 repr. til ungdomsudvalg, heraf 1 forældrerepræsentant, jfr. § 8. 
1-2 repr. til øvrige udvalg

Hvert år:   Evt. valg af kasserer som bestyrelsesmedlem (jfr. § 8)
                 Evt. valg af yderligere bestyrelsesmedlem/mer (jfr. § 8)
                 1 suppleant til hvert af de generalforsamlingsvalgte underudvalg.
                 2 revisorer,
                 1 revisorsuppleant,

6. Eventuelt.

Generalforsamlingen (og ekstraordinær generalforsamling) afgør ved simpel majoritet de generelle forslag, der ifølge dagsordenen forelægges dem, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 
Bestyrelsen kan dog, med henvisning til det vedtagne budget eller til driftsmæssige forhold, udsætte forslaget til næste ordinære generalforsamling eller til en indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

Ændringsforslag til klubbens vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 100medlemmer eller 1/4af klubbens medlemmer skriftligt anmoder herom. 
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes som den ordinære generalforsamling med 21 og/ eller 8 dages varsel. 
Der kan KUN behandles den eller de sager, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

Afstemninger foregår på den måde, som generalforsamlingen finder mest hensigtsmæssig.
 
Stk. 2
Såfremt ekstraordinære forhold - force majeure - som f. eks. Covid 19 - forhindrer afholdelse af den ordinære generalforsamling i marts måned, er bestyrelsen berettiget til, uden varsel at aflyse den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal - samtidig med aflysningen - indkalde til en ekstraordinær virtuel general­forsamling til afholdelse i april måned samme år med dagsorden som i vedtægternes § 7. 
Den ekstraordinære virtuelle generalforsamling afvikles efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.
 
 
§ 8.
 
På den ordinære generalforsamling vælges blandt klubbens personligt myndige medlemmer en bestyrelse på 3-7 medlemmer samt 1 suppleant. 
Formand, Spilleudvalgsformand og Ungdomsudvalgsformand vælges alle for 2 år ad gangen. 
Eventuelt yderligere bestyrelsesmedlem/mer vælges for 1 år ad gangen.
 
Bestyrelsen består af:

Formand
Spilleudvalgsformand
Ungdomsudvalgsformand
4. Bestyrelsesmedlem (evt. udvalgsformand)
5. Bestyrelsesmedlem (evt. udvalgsformand)
6. Bestyrelsesmedlem (evt. kasserer/administrator)
7. Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Klubbens bestyrelse er bemyndiget til at ansætte bogførings- og/eller regnskabsmæssig samt administrativ assistance og generalforsamlingen kan indsætte denne som bestyrelsesmedlem efter samme regler som gælder for øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog kun for 1 år ad gangen.

Endvidere vælges blandt klubbens medlemmer 2-8 repræsentanter til hvert underudvalg.

Spilleudvalg: 
3-8 repræsentanter, hvoraf min. 1 skal være senior, 1 skal være veteran og 1 skal være motionist

Ungdomsudvalg: 
2-8 repræsentanter, hvoraf 1 skal være forældrerepræsentant.

Alle vælges for 2 år ad gangen.
 
På generalforsamlingen vælges endvidere blandt klubbens medlemmer1 suppleant til hver af de generalforsamlingsvalgte underudvalg for 1 år ad gangen.
 
Blandt klubbens personligt myndige medlemmervælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
 
§ 9.
 
Klubben tegnes af formanden. I forbindelse med pengetransaktioner dog af formanden i forening med et øvrigt bestyrelsesmedlem.

Regnskabsåret er kalenderåret
Regnskabet skal afsluttes pr. 31. december samt foreligge i revideret stand senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. 
Ethvert bestyrelsesmedlem og revisorerne kan til enhver tid fordre sig foreningens kassebog, bankbog og den kontante kassebeholdning forevist.
 
 
§ 10.
 
Opgaverne i de generalforsamlingsvalgte underudvalg er at skaffe medlemmerne træning, indbyrdes konkurrence og matcher mod andre klubber samt socialt samvær, såvel internt som udadrettet, jfr. § 1. 
Udvalgene bør føre selvstændig protokol. Udvalgenes arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, og denne skal stadig holdes underrettet om udvalgenes arbejde.
 
 
§ 11.
 
Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem, der i så fald kan forlange sin sag optaget på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende medlem har ret til at være til stede og forsvare sin sag.
 
 
§ 12.
 
Klubbens ophævelse kan kun ske, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer derfor. Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke fremmøder på generalforsamlingen, hvor dette punkt er på dagsordenen, indkaldes til ny generalforsamling, hvor ophævelse kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmer.
Ved klubbens opløsning skal en eventuel formue anvendes til fordel for idrætten i Gladsaxe Kommune. Beslutning om anvendelse træffes af den generalforsamling, hvorpå vedtagelse af klubbens opløsning er foregået og efter samme afstemningsregler. Det kan eventuelt besluttes at overlade til FIG (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe) at afgøre anvendelsesformålet indenfor idrætten i Gladsaxe Kommune.
 
 
§ 13.
 
Klubbens love/vedtægter kan alene ændres efter vedtagelse på generalforsamlingen i henhold til bestemmelserne om indkomne forslag i § 7.
 
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 1948.
 
 
Senest ændret på generalforsamlingen den 28. marts 2022.

Vores sponsorer