Love/vedtægter for Gladsaxe Søborg Badmintonklub.


§ 1. 
Klubbens navn er Gladsaxe Søborg Badmintonklub (G.S.B.).
Klubbens hjemsted er Gladsaxe Kommune.
Klubbens formål er at fremme badmintonspillet i Gladsaxe Kommune gennem træning, indbyrdes konkurrence og matcher mod andre klubber samt gennem socialt samvær såvel internt som udadrettet, herunder også rejser til og modtagelse af badmintonklubber fra Gladsaxe Kommunes venskabsbyer.
 
§ 2.
Som medlem kan optages enhver mand eller kvinde, dreng eller pige, såvel aktive som passive, efter anmodning til bestyrelsen.
 
§ 3.
Klubben skal være tilsluttet Dansk Badminton Forbund (D.B.F.), og er som sådan underkastet denne organisations love og vedtægter.
 
§ 4.
Hvert år på den ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen budget for den kommende sæson incl. kontingentstørrelse til godkendelse.
 
§ 5.
De i punkt 4 omhandlede ydelser til klubben forfalder til betaling den første spilledag i forfaldsmånederne og skal være betalt senest den 15. i forfaldsmånederne. Medlemmerne er pligtige selv, uden påkrav, at indbetale de her omtalte ydelser til klubben rettidigt. Hvis kontingentet ikke betales til tiden, forfalder kontingentet for resten af sæsonen (hvis 3. kvartal - betales for hele næste sæson, før denne starter). Når et medlem er i restance ud over 2 måneder, har bestyrelsen ret, men ikke pligt, til med 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til det pågældende medlem at slette vedkommende, som da er pligtig at betale sine sædvanlige ydelser til klubben, indtil det tidspunkt på hvilket slettelsen finder sted. Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og med 1 måneds varsel.
 
§ 6.
Klubben kan, når det skønnes nødvendigt, disponere over medlemmernes træningstimer, dog højst til 3 turneringer i sæsonen. Meddelelse herom skal gives ved opslag i klubben på opslagstavlen med mindst 14 dages varsel.
 
§ 7.
Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning og bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til medlemmerne 8 dage før dens afholdelse og eller ved opslag i klubben på opslagstavlen og bekendtgørelse på GSB’s hjemmeside med mindst 21 dages varsel før dens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Stemmeret har kun fremmødte aktive medlemmer, der ikke er i restance og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Der kan ikke på generalforsamlingen afgives stemmer pr. fuldmagt. Passive medlemmer har kun taleret. Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. På generalforsamlingen skal behandles følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2.   Beretning:
  1. Formand
  2. Spilleudvalgsformand
  3. ungdomsudvalgsformand
 3. Regnskab
  1. Regnskab
  2. Kontingent og budget
  3. Ungdoms/Jubilæumsfond
 4. Indkomne forslag (love/vedtægter)
 5.  Valg:                           
Ulige år: 
Formand,                                            
Sekretær,                                        
1-4 repr. til spilleudvalg, heraf 1 veteran,
1-4 repr. til ungdomsudvalg,

Lige år:
Næstformand,
Formand for spilleudvalg                                              
Formand for ungdomsudvalg
1-4 repr. til spilleudvalg
1-4 repr. til ungdomsudvalg, heraf 1 forældrerepræsentant, jfr. § 8.
                                                                   
Hvert år: 
Evt. valg af kasserer som bestyrelsesmedlem (jfr. § 8)
Evt. valg af yderligere bestyrelsesmedlem/er (jfr. § 8)
1 suppleant til hvert af de generalforsamlingsvalgte underudvalg.
2 revisorer                                         
1 revisorsuppleant
 
6.Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når 100 medlemmer eller 1/4 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Den indkaldes som ordinær generalforsamling med 8 og eller 21 dages varsel. Der kan KUN behandles den eller de sager, der er bekendtgjort ved indkaldelsen. Generalforsamlingen afgør ved simpel majoritet de forslag, der ifølge dagsordenen forelægges dem, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Afstemningen foregår på den måde, som generalforsamlingen finder mest hensigtsmæssig.
 
 
§ 8.
På den ordinære generalforsamling vælges blandt klubbens personligt myndige medlemmer en bestyrelse på 3-7 medlemmer. Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær samt af formændene for hver af de generalforsamlingsvalgte underudvalg, der alle vælges for 2 år ad gangen. Eventuelt yderligere bestyrelsesmedlem/er vælges for 1 år ad gangen.
 
Klubbens bestyrelse er bemyndiget til at ansætte bogførings- og /eller regnskabsmæssig samt administrativ assistance og generalforsamlingen kan indsætte denne som bestyrelsesmedlem efter samme regler som gælder for øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog kun for 1 år ad gangen.
 
Endvidere vælges blandt klubbens medlemmer 2-8 repræsentanter til hvert underudvalg.
Spilleudvalg: 2-8 repræsentanter, hvoraf 1 skal være veteran.
Ungdomsudvalg: 2-8 repræsentanter, hvoraf 1 skal være forældrerepræsentant. Alle vælges for 2 år ad gangen.
 
På generalforsamlingen vælges endvidere blandt klubbens medlemmer 1 suppleant til hver af de generalforsamlingsvalgte underudvalg for 1 år ad gangen.
 
Blandt klubbens personligt myndige medlemmer vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
 
§ 9.
Klubben tegnes af formanden. I forbindelse med udstedelse af checks og andre lignende pengetransaktioner dog af formanden i forening med et øvrigt bestyrelsesmedlem.
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal afsluttes pr. 31. december samt foreligge i revideret stand senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ethvert bestyrelsesmedlem og revisorerne kan til enhver tid fordre sig foreningens kassebog, bankbog, giro og den kontante kassebeholdning forevist.
  
§ 10.
Opgaverne i de generalforsamlingsvalgte underudvalg er at skaffe medlemmerne træning, indbyrdes konkurrence og matcher mod andre klubber samt socialt samvær, såvel internt som udadrettet, jfr. § 1. Udvalgene bør føre selvstændig protokol. Udvalgenes arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, og denne skal stadig holdes underrettet om udvalgenes arbejde.
 
§ 11.
Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen excludere et medlem, der i så fald kan forlange sin sag optaget på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende medlem har ret til at være til stede og forsvare sin sag.
 
§ 12.
Klubbens ophævelse kan kun ske, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer derfor. Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke fremmøder på generalforsamlingen, hvor dette punkt er på dagsordenen, indkaldes til ny generalforsamling, hvor ophævelse kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmer.
Ved klubbens opløsning skal en eventuel formue anvendes til fordel for idrætten i Gladsaxe Kommune. Beslutning om anvendelse træffes af den generalforsamling, hvorpå vedtagelse af klubbens opløsning er foregået og efter samme afstemningsregler. Det kan eventuelt besluttes at overlade til FIG (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe) at afgøre anvendelsesformålet indenfor idrætten i Gladsaxe Kommune.
 
§ 13.
Klubbens love/vedtægter kan alene ændres efter vedtagelse på generalforsamlingen i henhold til bestemmelserne om indkomne forslag i § 7.
  
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 1948.
 
Senest ændret på generalforsamlingen den 31. marts 2003.   
 
Bliv medlem
Info tekst.
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Gladsaxe Søborg Badmintonklub | Gladsaxevej 200 | 2860 Søborg